Regler för fiskekortköpare

SVEG – HERRÖ FISKEVÅRDSOMRÅDE
REGLER FÖR FISKEKORTSKÖPARE 2019

Allt fiske utan medhavt fiskekort är förbjudet – dock fiskar barn och ungdomar gratis till dess att de fyller 15 år. Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas. Fiskekortet berättigar till sportfiske med ett handredskap eller ett drag efter båt, undantag gäller Svegssjön, Ljusnan nedströms Svegssjön och Vallsjön där flera spön får användas vid fiske från båt. Dock tillåts flugkast med högst tre flugor. Fiske med nät, sax, angeldon, ståndkrok, långrev, håv, mjärde, ryssja och utter är förbjudet, liksom ryckfiske. Undantag: Personer fast boende inom fiskevårdsområdets gränser har rätt att fiska med nät eller mjärde i Svegssjön. Alla fiskekortsköpare har också rätt att i Svegssjön, Ljusnan nedströms Svegssjön och Vallsjön , fiska med angeldon och gäddsax – dock sammantaget högst 10 angeldon eller gäddsaxar per person.

I planterade sjöar och tjärnar är antalet fiskar som får fångas av arterna öring, röding och regnbåge maximerat till 3 fiskar/dag och kort. För fiskare med årskort gäller 3 fiskar/dag vid ytterligare fiske samma dag ska dagkort köpas. FVOV:s planterade tjärnar och sjöar är Vargknättjärn, Hocksjön, Hundsjön, Skrattabborrtjärn och Digertjärn. I Digertjärn gäller endast dagkort, detta dagkort är specifikt för Digertjärn. Specifikt dagkort för Digertjärn slopas from 2023-01-01. Dagkort gäller då för samtliga vatten inom fiskevårdsområdet.
Samtliga planterade vatten utom Ljusnan nedströms Svegssjön är stängda för fiske från den 1 oktober t o m den 14 december.
Samma vatten är öppna för pimpelfiske från is från den 15 december t o m den 31 maj. Övrigt sportfiske enligt ovan är tillåtet från 1 juni t o m 30 september. Efter islossning råder alltså fiskeförbud till den 1 juni. Med undantag av Svegssjön, Ljusnan nedströms Svegssjön och Vallsjön. Fiskevårdsområdet kan besluta om tillfälliga fiskeförbud i vissa vatten.
Aktuell information finns på föreningens hemsida www.svegherrofvo.se
Fiske efter öring under tiden 1 september t o m 31 oktober, och fiske efter harr under tiden 1 april t o m 15 maj är förbjudet i samtliga strömmande vattendrag, utom Ljusnan nedströms Svegssjön, samt i sjöar och sel inom ett avstånd av 200 meter från till och utlopp. Den som fångar en öring eller harr inom förbudsområdet ska omedelbart återsätta fisken i vattnet. Vid regleringsdammar och särskilt anordnade fiskevägar är allt fiske förbjudet 50 meter nedströms från dammbyggnaden eller fiskevägen räknat.
Det är förbjudet att fiska från båt, flytring eller annan flytfarkost i samtliga tjärnar inom fiskevårdsområdet. Fiske efter kräftor eller musslor är förbjudet.
Minimimått: Öring, röding, harr och regnbåge 35 cm, minimimåttet gäller ej vid bäckmete efter öring och bäckröding.
Genom avtal berättigar fiskekortet till fiske i hela Stråsjön, Abborrtjärn, Östingsjön, Mörttjärn, Granremssjön, Gröningen, Flärken och Svedberstjärn. Kortet berättigar inte till fiske i Amsen, Kroktjärnsbäcken, Kroktjärn, Grysssjöån, Hälltjärn, Övre Gryssjön samt Mellangryssjön. Fiskekortet berättigar till fiske i Vemån endast nedströms landsvägsbron riksväg 84. Årskort berättigar till nätfiske i Öratjärn, Botvasselsjön, Långsjön, Bäckostjärn, Övre Skörmingsjön samt de delar av Siksjön, Tyckeln och Tryggtyckeln som ingår i Sveg – Herrö fiskevårdområde.
Vid felaktigt fiske uttages kontrollavgift.