Regler för fiskerättsägare

REGLER FÖR FISKERÄTTSÄGARE

SVEG-HERRÖ FISKEVÅRDSOMRÅDE

Fiskerättsägare har rätt att bedriva husbehovsfiske med samtliga lagliga redskap inom helafiskevårdsområdet.Dock gäller följande inskränkningar i fisket:

Fiske efter öring under tiden 1 september-31 oktober, och fiske efter harr under tiden 1 april- 15 maj, är förbjudet i samtliga strömmande vattendrag, utom Ljusnan nedströms Svegssjön  och Vallsjön samt i sjöar och sel inom ett avstånd av 200 meter från av- och tillopp. Fångad förbjuden fisk ska omedelbart återsättas i vattnet.

Vid regleringsdammar och särskilt anordnade fiskevägar är allt fiske förbjudet 50 meter uppströms och 50 meter nedströms dammbyggnaden eller fiskevägen räknat.

I strömmande vatten får fiske efter andra arter än kräftor endast bedrivas med handredskap, samt håv vid fiske efter sik. Ryckfiske är förbjudet i alla vatten.

Minimimått: öring och röding 25 cm, harr 30 cm. Gäller ej vid bäckmete efter öring.

Fiske efter kräftor och musslor är förbjudet.

I samtliga planterade vatten inom fiskevårdsområdet är endast sportfiske med handredskap tillåtet. I samtliga tjärnar, undantaget Öratjärn, råder förbud mot att fiska från båt eller annan flytfarkost.

 

FVOF kan besluta om tillfälligt fiskeförbud i områdets vatten. Aktuell information finns att hämta på FVOF:s hemsida  www.svegherrofvo.se